TimeCalc – Tính toán thời gian

calendar

View on Github

Khai báo:

DateCalc dateCalc = new DateCalc(14, 5, 2016);

TimeCalc timeCalc = new TimeCalc();

 

 

1. Cho biết ngày dd/mm/yyyy là ngày thứ mấy: 

dateCalc.getWeekDay() => “Thursdays”

2. Tính số ngày trong tháng: 

dateCalc.getDayInMonth() => “31”

3. Đếm số ngày dựa vào 2 mốc thời gian: 

new DateCalc().countDaysBetweenTwoDate(2016, 5, 15, 2016, 1, 1)) => 135 ngày.

4. Cho biết tên của năm hiện tại theo CAN-CHI:

dateCalc.CANCHI() => “Binh Than”

5. Cho biết thế kỷ:

dateCalc.getCentury() => “21”

6. Đếm tổng số giây dựa vào 2 mốc thời gian:

timeCalc.getSecondsBetweenTwoDay(new DateCalc(15, 5, 2016), new DateCalc(13, 5, 2016)) => “172800 s”

7. Đếm tổng số phút dựa vào 2 mốc thời gian:

timeCalc.getMinutesBetweenTwoDay(new DateCalc(15, 5, 2016), new DateCalc(13, 5, 2016)) => “2880 m”

8. Đếm tổng số giờ dựa vào 2 mốc thời gian:

timeCalc.getHoursBetweenTwoDay(new DateCalc(15, 5, 2016), new DateCalc(13, 5, 2016)) => “48”

9. Tiết khí:

dateCalc.getTIETKHI() => “Tieu Tuyet”

10. Chuyển đổi âm lịch sang dương lịch:

<br />DateCalc l = new DateCalc(4, 4, 2015);
int[] solar = l.getSolar();
System.out.println(l.toString() + " to solar is: " + solar[0] + "/" + solar[1] + "/" + solar[2]);

11. Chuyển đổi dương lịch sang âm lịch:

<br />DateCalc s = new DateCalc(4, 4, 2015);
int[] lunar = s.getLunar();
System.out.println(s.toString() + " to lunar is: " + lunar[0] + "/" + lunar[1] + "/" + lunar[2]);

12. Kiểm tra năm nhuận:

dateCalc.isLeapYear() // return true if the year input is leap.

………..

 

Project đơn giản này chủ yếu phục vụ cho mục đích học tập, dành cho các bạn nào cần tham khảo có thể mở source ra xem.

Nếu có thắc mắc, muốn đóng góp hoặc phát hiện bugs có thể comment bên dưới hoặc gửi mail về địa chỉ: n@mhuy.xyz 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s